Hipoterapia

W naszym Ośrodku Jeździeckim oferujemy Państwu zajęcia hipoterapii jako działania terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej.

Zajęcia prowadzi Anna Stęgierska, instruktor rekreacji ruchowej o specjalności Hipoterapia.
Kontakt 606-646-852.

Zajęcia hipoterapii mają na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Oparte są na wzajemnych relacjach kinetycznych, występujących pomiędzy poruszającym się w wolnym tempie koniem a siedzącym na nim pacjencie, gdzie u podstawy leży również budowanie relacji psychologicznych pacjenta z koniem.

 

 

Do kogo kierujemy ofertę zajęć hipoterapii – dla dzieci i osób z:

 • Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, dystrofia mięśniowa Duchenne’a, zaburzenia napięcia mięśniowego,
 • niepełnosprawnych intelektualnie, zespół Downa,
 • z Autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD i inne,
 • nadpobudliwe, nieprzystosowane społecznie, chore psychicznie (nerwice, depresje, uzależnienia),
 • chorujące na Stwardnienie Rozsiane,
 • po przebytych chorobach pozostawiających trwały ślad w sprawności fizycznej i/lub psychicznej,
 • z wadami postawy, schorzeniami ortopedycznymi,
 • z uszkodzeniami słuchu i wzroku,
 • potrzebujących swobodnego kontaktu z koniem z ukierunkowaniem na relaks, podniesienie samooceny i akceptację siebie.

 

 

Ponadto zajęcia te są wskazane w leczeniu:

 • neurologicznych zaburzeń ruchu,
 • wczesnodziecięcych zaburzeń postrzegania np. integracja sensoryczna,
 • wczesne wspomaganie małych dzieci z zaburzeniami ruchowymi od okresu niemowlęcego,
 • z dysfunkcjami społecznymi (wycofane, nieśmiałe, lękliwe)

Każde zajęcia opracowujemy metodycznie dla każdego pacjenta. Rozwijamy i poszerzamy zakres ćwiczeń i możliwości poznawczych i ruchowych. Oddziałujemy w 4 strefach:

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego oraz powierzchniowego.

2. Sfera emocjonalno – motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń

3. Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

4. Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji.